General terms of delivery

Algemene leveringsvoorwaarden
General terms of delivery
Conditions générales de vente
Verkaufs- und Lieferbedingungen

 Algemene leveringsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van Leverancier en op alle overeenkomsten die Leverancier sluit met een Afnemer. 1.2. Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden gelden slechts, indien en voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Aanbod en aanvaarding


2.1. Alle offertes van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 
2.2. Indien een offerte van Leverancier een vrijblijvend aanbod bevat en Afnemer deze offerte aanvaardt, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Levering 


3.1. Levering vindt plaats "EXW (Ex Works)" als bedoeld in de ICC Incoterms 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel. Dit betekent onder andere dat de producten voor rekening en risico van Afnemer zijn, vanaf het moment dat zij de fabriek of het pakhuis van Leverancier voor vervoer of verzending hebben verlaten. 
3.2. Het is Leverancier toegestaan de overeengekomen hoeveelheden in gedeelten te leveren. Elke deellevering wordt beschouwd als een afzonderlijke overeenkomst. 
3.3. De overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn. 
Bij niet tijdige levering dient Leverancier in gebreke te worden gesteld, waarbij Leverancier een redelijke termijn wordt gegeven alsnog de overeenkomst na te komen. Bij overschrijding van deze nadere termijn is Afnemer slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van de nog niet geleverde hoeveelheden. 
3.4. Afnemer zal de producten afnemen binnen de overeengekomen termijn, nadat Leverancier hem heeft meegedeeld dat de producten gereed staan voor levering. Indien Afnemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, dan wel Afnemer nalatig is met het tijdig verstrekken van de nodige informatie voor vervoer of verzending van de producten, dan heeft Leverancier het recht om de producten op te slaan voor rekening en risico van Afnemer, onverminderd het recht van Leverancier om schadevergoeding te vorderen. 
3.5. Indien Leverancier heeft zorggedragen voor het vervoer of de verzending van de producten, wordt Leverancier geacht dat in naam en voor rekening en risico van Afnemer te hebben gedaan.

4. Betaling en (administratie)kosten 


4.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en zal worden geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het factuurbedrag op de rekening van Leverancier staat bijgeschreven. 
4.2. Indien de overeengekomen hoeveelheden in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd in gedeelten te factureren. 
4.3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
4.4. Leverancier kan 3% extra kosten aan Afnemer in rekening brengen. 
Indien Leverancier 3% extra kosten in rekening brengt, zal dat expliciet worden vermeld op de factuur. De Afnemer is gerechtigd de op de factuur vermelde 3% extra kosten in mindering te brengen, indien betaling van de factuur binnen 30 dagen plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in artikellid 4.1. 
4.5 Leverancier behoudt zich het recht voor om bij leveringen die een waarde vertegenwoordigen van minder dan 200,00 exclusief BTW, een door Leverancier vast te stellen bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen. 
4.6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is hij vanaf die datum de Nederlandse wettelijke rente verschuldigd. 
4.7. Is Afnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, dan komen alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Leverancier ter verkrijging van voldoening volledig voor rekening van Afnemer. 
4.8. Leverancier is te allen tijde bevoegd alvorens (verder) te presteren, afdoende zekerheidsstelling dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van Afnemer te eisen.

5. Eigendomsvoorbehoud 


5.1. De door Leverancier geleverde producten blijven het eigendom van Leverancier tot het moment dat al het aan Leverancier verschuldigde terzake van de geleverde en nog te leveren producten, met inbegrip van rente en kosten, is voldaan. 
5.2. Afnemer is tot dat tijdstip slechts gerechtigd de producten te vervreemden of te verwerken, indien dit tot de normale uitoefening van zijn bedrijf behoort. 
5.3. Na verwerking van de producten wordt Leverancier (mede-)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal Afnemer deze zaken automatisch gaan houden voor Leverancier. 
5.4. Indien Leverancier, niettegenstaande het bepaalde in artikellid 5.3, niet de (mede-)eigendom van de door Afnemer gevormde zaken verkrijgt, zal Afnemer op eerste verzoek van Leverancier alle vereiste medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken ten behoeve van Leverancier. 
5.5. Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier of Leverancier goede grond geeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Leverancier bevoegd de door hem geleverde producten terug te nemen. Enig retentierecht op die producten komt Afnemer niet toe. 
5.6. Afnemer is verplicht de geleverde producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier op te slaan. Afnemer is tevens verplicht de geleverde producten te verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen zullen op eerste verzoek van Leverancier door Afnemer aan Leverancier worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier jegens Afnemer. 
5.7. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op Afnemer is overgegaan, zal deze de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 
5.8. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Leverancier hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 
5.9. Afnemer verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Leverancier ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde producten zal treffen.

6. Reclames


6.1. Afnemer dient de producten bij ontvangst te controleren op gebreken en tekortkomingen. Zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst door Afnemer bij Leverancier schriftelijk te worden gemeld onder vermelding van de aard van de gebreken of tekortkomingen. Niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking, dan wel binnen 8 dagen nadat zij redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt door Afnemer bij Leverancier schriftelijk te worden gemeld onder vermelding van de gebreken of tekortkomingen. 
6.2. Beantwoorden de producten niet aan de overeenkomst, dan is Leverancier te zijner keuze slechts gehouden de desbetreffende producten te vervangen of te herstellen. 
6.3. Iedere aanspraak wegens het niet voldoen van de producten aan de overeenkomst vervalt bij niet tijdige melding, doch bij niet-zichtbare gebreken uiterlijk 2 maanden na de ontvangst door Afnemer van de producten. 
6.4. Iedere aanspraak wegens het niet voldoen van de producten aan de overeenkomst vervalt, indien de geleverde producten zijn verwerkt, omgepakt, of op enige andere wijze de oorspronkelijke staat van de producten is gewijzigd. 
6.5. Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd. 
6.6. Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de geleverde producten en de nakoming van zijn overige verplichtingen bestaan.

7. Overmacht


7.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen of ernstig bemoeilijken en die niet aan partijen zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, extreme weersomstandigheden, bedrijfsblokkades, stakingen en uitsluitingen, storing in de aanvoer of voorziening van producten of diensten die in verband met de door Leverancier te leveren prestaties van belang zijn, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerbepalingen en transportbelemmeringen. 
7.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
7.3. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de overmacht intreedt op een tijdstip dat een partij een bepaalde verplichting reeds had moeten nakomen.

8. Aansprakelijkheid 


8.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer die het gevolg is van het niet of niet-tijdig leveren van producten. 
8.2. Naast de verplichting tot nakoming van het bepaalde in artikel 6, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade van Afnemer die het directe gevolg is van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde producten tot een maximum van het met de desbetreffende producten corresponderende factuurbedrag. 
8.3. Leverancier is echter nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving en aansprakelijkheid jegens derden. 
8.4. De in dit artikel 8 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt mutatis mutandis ten aanzien van eventueel door Leverancier aan Afnemer geleverde diensten. 
8.5. De in dit artikel 8 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt ook, indien Leverancier uit andere hoofde dan uit overeenkomst door Afnemer aansprakelijk wordt gesteld. 
8.6. De in dit artikel 8 bedoelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet ter zake van opzet en grove schuld van bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van Leverancier.

9. Toepasselijk recht en geschillen


9.1. Iedere rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. De bepalingen van enige andere internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, zijn evenmin van toepassing. 
9.2. Alle geschillen die behoren tot de absolute competentie van de rechtbanken, zullen uitsluitend door de rechtbank te Haarlem worden beslecht. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34053476.


General terms of delivery

1. General

1.1. These general terms and conditions apply to all the Supplier's quotes and all agreements that the Supplier reaches with a Buyer. 
1.2. Exceptions to these general terms and conditions of sale are only possible if and insofar as they have been agreed explicitly in writing.

2. Offer and acceptance

2.1. All of the Supplier's quotes, irrespective of the format, are without obligation, unless they stipulate a period of acceptance. 
2.2. If a Supplier's quote stipulates an offer without obligation and the Buyer accepts this quote, the Supplier has the right to withdraw the offer within 3 working days after receipt of the acceptance.

3. Deliveries

3.1. All deliveries are "Ex Works" as referred to in the ICC Incoterms 2000 of the International Chamber of Commerce. Among other things, this implies that the products are for the Buyer's account and risk from the moment they leave the Supplier's factory or warehouse for transport or shipment. 
3.2. The Supplier is allowed to deliver the agreed quantities in batches. Every partial delivery shall be considered as a separate agreement. 
3.3. The agreed delivery period is not the ultimate deadline. In case of a late delivery, the Supplier needs to be declared 'in default' and given a reasonable period to still meet the conditions of the agreement. If this period is also exceeded the Buyer is only allowed to dissolve the agreement for the quantities that have not yet been delivered. 
3.4. The Buyer shall purchase the products within the agreed period after the Supplier has notified the Buyer that the products are ready for delivery. If the Buyer does not purchase the products within the agreed period, or the Buyer has failed to provide the necessary information for transport or shipment of the products on time, the Supplier has the right to store the products for the Buyer's account and risk without prejudice to the Seller's right to claim damages. 
3.5. If the Supplier took care of the transport or the shipment of the products, the Supplier is deemed to have done this in the Buyer's name and for the Buyer's account and risk.

4. Payment and (administration) costs

4.1. All payments must be made within 30 days after the invoice date and shall be considered to have taken place when the invoice amount has been paid into the Supplier's account. 
4.2. The Supplier is allowed to invoice in batches if the agreed quantities are delivered in batches. 
4.3. Payments take place without discounts or deductions. 
4.4. Supplier can charge Buyer 3% extra. It will be explicitly stated on the invoice if Supplier charges 3% extra. The Buyer is authorised to reduce his payment by the extra 3% if he pays the invoice within 30 days in accordance with article 4.1. 
4.5. Supplier retains the right to charge administration costs for a delivery with a value of less than € 300,00 exclusive VAT. 
4.6. On expiry of the term of payment, the Buyer, without further notice of default, shall be in default and Dutch statutory interest shall be owed as from that date. 
4.7. If the Buyer is in default or he has failed to meet one or more of his other obligations in any other way, all the Supplier's reasonable legal and other costs for settlement shall be fully payable by the Buyer. 
4.8. At all times the Supplier is allowed, prior to providing (more) services, to demand adequate security or partial or whole payment in advance from the Buyer.

5. Retention of title

5.1. The products delivered by the supplier remain the Supplier's property until all the amounts owed to the Supplier regarding the delivered and still to be delivered products, including interest and costs, have been paid. 
5.2. Until that time, the Buyer is only allowed to alienate or process the products if this is the normal practice in his company. 
5.3. Following the processing of the products, the Supplier shall be the (joint) owner of the products that were wholly or partly made in this way and the Buyer shall automatically keep them for the Supplier. 
5.4. If the Supplier, in spite of the provisions of article 5.3, is not able to obtain the (joint) ownership of the goods manufactured by the Buyer, the Buyer, upon the Supplier's first request, shall provide every possible assistance for establishing a non-possessory or possessory pledge (if necessary, for all other entitled parties) on the goods in question for the Supplier. 
5.5. If the Buyer fails to respect his obligations vis-à-vis the Supplier or the Supplier has valid grounds to fear that the Buyer shall not respect these obligations, the Supplier is allowed to take back the delivered products. The Buyer does not have any possessory lien on these products. 
5.6. The Buyer is obliged to store the delivered products with due care and as recognisable property of the Supplier. The Buyer is also obliged to insure the delivered products against fire and water damage and theft. Any claims of the Buyer following these insurance policies shall be pledged by the Buyer to the Supplier upon the Supplier's first request as additional security for the Supplier's amounts receivable vis-à-vis the Buyer. 
5.7. As long as the ownership of the delivered products has not been transferred to the Buyer, he shall not pledge the products or confer any title to a third party. 
5.8. If any third parties want to establish or enforce a right on the delivered products subject to retention of title, the Buyer is obliged to notify the Supplier of this as soon as can be reasonably expected. 
5.9. The Buyer undertakes to provide every possible assistance within reason with regard to any measures that may effect the Supplier to protect his right of ownership with regard to the delivered products.

6. Complaints

6.1. The Buyer needs to check the products on receipt for any defects and shortcomings. Any visible defects or shortcomings need to be notified in writing to the Supplier by the Buyer within 8 days after receipt with specification of the nature of the defects or shortcomings. Hidden defects or shortcomings need to be notified in writing to the Supplier by the Buyer within 8 days after detection, or within 8 days after they should have been detected, specifying the defects or shortcomings. 
6.2. If the products do not comply with the specifications of the agreement, the Supplier has the choice to replace or repair the products in question. 
6.3. Any claims for non-compliance of the products with the agreement shall not be valid if they were not notified on time. However, in case of hidden defects this notification period shall be 2 months after receipt of the products by the Buyer. 
6.4. Any claims for non-compliance of the products with the agreement shall be invalid if the delivered products have been processed, repackaged, or changed in any other way from the original state of the products. 
6.5. Products can only be returned to the Supplier following prior written consent. 
6.6. If the Buyer has complained on time, he is still obliged to pay the delivered products and respect his other obligations.

7. Force majeure

7.1. Force majeure shall be understood to mean circumstances that wholly or partly prevent or seriously interfere with the performance of an agreement and that cannot be attributed to the parties. In any case, force majeure shall include: fire, extreme weather conditions, company blockades, strikes and lock-outs, breakdowns in the supply or provision of products or services that are important for the services to be provided by the supplier, government measures including import and export provisions and transport restrictions. 
7.2. In the event of force majeure, the obligations of the parties shall be suspended. If the period of force majeure lasts longer than 2 months, the parties are entitled to dissolve the part of the agreement that has not yet been performed without recourse to the courts and without any obligation to pay damages in this case. 7.3. The parties are also able to invoke force majeure if the force majeure occurs at a time that a party should have already respected a certain obligation.

8. Liability

8.1. The Supplier is not liable for damage of the Buyer that is the result of the late delivery or non-delivery of the products. 
8.2. In addition to the obligation to respect the provisions of article 6, the Supplier is only liable for damage of the Buyer that is the direct result of defects or shortcomings to the delivered products up to maximum the corresponding invoice amount of the products in question. 
8.3. However, the Supplier can never be held liable for consequential damages. In any case, this shall be understood to mean loss consequential on business interruption, damage following work stoppages, loss of profit and liability vis-à-vis third parties. 
8.4. The limitation of liability referred to in article 8 is applicable mutatis mutandis to any services provided by the Supplier to the Buyer. 
8.5. The limitation of liability referred to in article 8 also applies if the Supplier is held liable by the Buyer for reasons not specified in this agreement. 
8.6. The limitation of liability referred to in article 8 does not apply in case of intentional acts and gross negligence of the Supplier's managers and directors.

9. Applicable law and disputes

9.1. Any legal relationship between the Supplier and the Buyer shall be governed by Dutch law. The provisions of the Vienna Sales Convention are not applicable. The provisions of other international arrangements regarding the purchase of movable material goods, the operation of which can be excluded by the parties, are not applicable either.
9.2. All disputes belonging to the competence of the courts shall be settled by the court at Haarlem.

These general terms and conditions of delivery have been deposited with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34053476.

 

Conditions générales de vente

1. Par le fait même de faire une commande et/ou de prendre livraison de marchandises livrées, l'acheteur accepte les conditions générales de vente ci-après, sauf convention expresse et divergente et l'exclusion d'éventuelles des conditions générales contraires de l'acheteur.

2. Toutes offres, prix-courants et données diverses n'engagent le vendeur que si cela est confirmé expressément par écrit.

3. Toutes conventions, changements ou accords complémentaires et ultérieurs ainsi qu'accords et/ou promesses faits par le personnel, les représentants, les agents ou autres intermédiaires, n'engagent le vendeur qu'au cas ou celui-ci les a confirmés et acceptés par écrit.

4. Chaque convention n'implique dans le chef du vendeur engagement qu'à la condition explicite que l'acheteur soit suffisamment solvable pour exécuter la convention et ses suites financières.

5. Tout prix courant reste sans engagement de notre firme sauf convention expresse et spéciale.

6. Excepté lorsqu'il a été convenu autrement, les prix:
- sont basés sur la livraison depuis notre entreprise, magasin ou autres entrepôts;
- à l'exclusion de la T.V.A., droits sur l'importation, autres impôts, droit et perceptions;
- à l'exclusion des coûts du chargement et déchargement, transport et assurance;
- sont basés sur le cours du Euro, ceux-ci seront ajustés lors de la facturation de la marchandise.
- Le vendeur se réserve le droit de changer ses prix sans avis préalable au cas ou un ou plusieurs composantes du prix de la production auraient augmenté.

7. Sauf convention spéciale la livraison est effectuée dans l?entreprise du vendeur. Le transport des marchandises se fait au risque et au frais de l'acheteur. Une livraison n'est franc de port qu'a condition que ceci a été indiqué par le vendeur sur la facture ou autrement.

8. Sauf convention écrite et spéciale, les délais de livraison n'engagent pas le vendeur. Celui-ci n'est nullement responsable au cas ou ce délai serait dépassé. S'il y a dépassement, le vendeur n'est redevable de ce chef d'aucune indemnité ou réparation. En outre le fait du dépassement ne confère pas à l'acheteur le droit d'annuler la convention ou de refuser de prendre en livraison les marchandises. Si l'acheteur n'a pas pris en livraison les marchandises après l'expiration du délai de livraison, elles restent emmagasinées et en même temps elles restent sa disposition mais ceci ses frais, risques et périls.

9. Immédiatement après la réception ou la mise a disposition l'acheteur doit contrôler si les marchandises ne sont pas endommagées ou entachées d'un défaut. D'éventuels défauts ou endommagements doivent être signalés au vendeur par lettre recommandée la poste et ceci endéans les huit jours de la livraison ou de la mise disposition. A défaut de ce là l'acheteur est sensé d' avoir accepté la marchandise. Des réclamations ultérieures sont irrecevables. Le vendeur se réserve le droit de remplacer la marchandise qui a été refusée de façon légitime, mais ceci a l'exclusion de quelque indemnité ou dédommagement que ce soit.

10. En cas de force majeure, le vendeur a le droit de suspendre l'exécution du contrat jusque' à ce que l'événement ou la circonstance qui a engendré La force majeure ne se présente plus. Si la situation de force majeure est définitive aux yeux du vendeur, les parties peuvent prendre un arrangement concernant la résolution de la convention. Il y a en tout cas force majeure dans le chef du vendeur dans les circonstances suivantes: grève, absentéisme excessif du personnel, difficultés de transport, incendie, fait du prince, carence dans le chef des fournisseurs du vendeur.

11. Toute garantie pour les marchandises livrées par le vendeur, n'est donnée que dans la mesure de l'éventuelle garantie donnée par le fournisseur du vendeur. L'obligation de garantie prend fin si l'acheteur a lui-même effectué ou fait effectuer des réparations ou changements aux marchandises, s'il s'en sert autrement que dans un but normal ou s'il les traite de façon non judicieuse. Le vendeur n'est tenu d'effectuer aucun dédommagement pour des dommages, quels qu'ils soient, des biens mobiliers ou immobiliers, aussi bien chez l'acheteur que chez des tiers, au cas ou ces dommages seraient provoquées ou causés par l'usage de la marchandise livrée ou par l'impropriété de celle-ci. Dès que l'acheteur a pris livraison de la marchandise, le vendeur est garantie contre toutes éventuelles demandes en paiement de dommages-intérêts aussi bien de la part de l'acheteur que des tiers, malgré que le dommage trouve son origine dans une faute de fabrication, soit dans une quelconque autre cause.

12. Toutes marchandises livrées par le vendeur restent sa propriété jusqu'au moment de paiement intégral du prix d'achat, d'éventuels intérêts de retard et débours.

13. Toute annulation de commande doit être faite par écrit par le client et ne sera définitive qu'une fois que le vendeur aura confirmé par écrit la réception de ladite annulation. Dans ce cas, le client est redevable d'une indemnité forfaitaire s'élevant à 40% du montant à facturer. Ce qui précède ne porte pas préjudice au droit du vendeur d'exiger du client une indemnité plus importante que l'indemnité forfaitaire susmentionnée moyennant la preuve de l'existence et de l'ampleur des frais réels engendrés par l'annulation de la commande.

14. Sauf stipulation contraire et spéciale, nos factures sont payables endéans la quinzaine de la date de la facture. Tous paiements effectués par l'acheteur sont destinés premièrement au règlement des créances les plus anciennes, majorées d'éventuels intérêts de retard de débours. A défaut de paiement endéans le délai indiqué ci-dessus, l'acheteur sera obligé, de plein droit et sans mise en demeure au paiement d'un intérêt de 12% l'an a partir de l'échéance de la facture. Si une facture venue l'échéance reste non payée trente jours après l'échéance, l'acheteur est redevable d'une indemnité égale 15% du montant de La facture avec un minimum de 25 Euro. Cette indemnité est due en sus des intérêts de retard.

15. Tous litiges découlant de la présente convention, seront soumis au choix du vendeur soit au tribunaux du ressort de son siège social, soit au tribunaux du ressort ou L'acheteur son domicile ou son siège social.

16. Le tirage d'un effet de commerce ou tout autres arrangements n'opère ni novation ni dérogation aux clauses du présent contrat.

17. Les factures d'un montant inférieur à 200 Euro sont majorées de 35 Euro pour frais administratifs.

18. Rupture formelle de la clause: En cas de non-paiement l'échéance, nous pouvons invalider la vente de plein droit et sans mise en demeure. Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet. Tous les risques sont charge de l'acheteur. Les acomptes versés pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.


Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Vertragsabschluß

1. Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen sind maßgebend für alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen, einschließlich Auskünfte und Beratungen. Andere Bedingungen als diese gelten nicht, auch wenn wir ihnen nicht nochmals ausdrücklich widersprechen.
2. Unsere Geschäftsbedingungen gemäß Ziffer 1 gelten auch für sämtliche zukünftige Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns, unabhängig davon, ob bei Vertragsschluß nochmals ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Maßgeblich ist die jeweils aktuelle Fassung, die wir dem Kunden auf Anforderung zusenden.
3. Sämtliche Angebote von uns sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir die Bestellung des Kunden schriftlich bestätigen oder die Lieferung oder Leistung ohne gesonderte Bestätigung ausführen.
4. Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden zu diesen Bedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
Erklärungen unserer Mitarbeiter bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung, soweit es sich nicht um vertretungsbefugte Gesellschaftsorgane oder Prokuristen handelt. Mit Ausnahme der zuletzt genannten haben unsere Mitarbeiter keine Abschlußvollmacht und sind nur zur Entgegennahme schriftlicher Erklärungen befugt.
5. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, behalten wir uns technisch notwendige oder zweckmäßige Änderungen sowie branchenübliche Abweichungen und DIN-Toleranzen im Rahmen der Handelsüblichkeit und einer angemessenen Berücksichtigung der Interessen des Kunden vor.

II. Lieferfristen und Liefertermine

1. Termine und Fristen für unsere Lieferungen sind nur verbindlich, wenn wir sie ausdrücklich als verbindlich bestätigt haben.
Lieferfristen beginnen zu laufen, sobald über sämtliche Einzelheiten der Ausführung Übereinstimmung erzielt ist. Unterlassene Mitwirkungshandlungen sowie Änderungswünsche des Kunden führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfristen und -termine.
2. Unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse (z.B. Krieg, kriegsähnliche Zustände, Energie- oder Rohstoffmangel, Streik, Aussperrung und andere von uns nicht zu vertretende
Produktionsunterbrechungen) entbinden uns für ihre Dauer von der Liefer- und Leistungspflicht, und zwar auch, wenn sie während eines bereits bestehenden Verzuges auftreten. Lieferfristen und -termine verlängern sich in angemessenem Umfang. Dies gilt auch für von uns nicht zu vertretende nicht rechtzeitige oder nicht ordnungsgemäße Lieferungen oder Leistungen seitens unserer Lieferanten. Soweit die Verzögerung den Kunden unter angemessener Berücksichtigung unserer Belange nicht zuzumuten ist, ist er berechtigt, durch schriftliche Erklärung von dem Vertrag zurückzutreten. Entsprechendes gilt für einen Rücktritt durch uns.
3. Wird ein Liefer- oder Leistungstermin von uns schuldhaft überschritten, und ist eine von dem Kunden danach zu setzende angemessene Nachfrist von mindestens 3 Wochen erfolglos verstrichen, so kann der Kunde von dem Vertrag zurücktreten. Bei Verzug mit einer Teillieferung oder -leistung gilt dies jedoch nur, wenn die teilweise Erfüllung für ihn kein Interesse hat.

III. Lieferung und Gefahrübergang

1. Erfüllungsort ist unser Lager. Sobald die Ware unser Lager verläßt, geht die Gefahr auf den Kunden über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder wenn wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Tragung der Versandkosten) übernommen haben.
2. Wir sind zu Teillieferungen oder -leistungen berechtigt.
3. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Mitteilung der Versandbereitschaft ab auf den Kunden über.
4. Kann die Lieferung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen nicht erfolgen oder nimmt der Kunde ohne hinreichenden Grund eine Lieferung nicht an, so trägt er die Kosten für das erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung (auch in Form einer Einlagerung) und Erhaltung der Liefergegenstände. Dies gilt entsprechend für Lieferverzögerungen. Nach erfolglosem Ablauf einer von uns zu setzenden angemessenen Nachfrist sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Ziffer V. 9 gilt entsprechend. Wir sind berechtigt, Lager- und Lieferungskosten sowie sonstige Aufwendungen pauschal mit 0,5% des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat zu berechnen, sofern nicht der Kunde einen geringeren Schaden nachweist.
5. Der Kunde ist verpflichtet, auch mit unwesentlichen Mängeln behaftete Lieferungen anzunehmen. Gewährleistungsrechte des Kunden bleiben davon unberührt, soweit er bei Anlieferung oder unverzüglich danach eine entsprechende Mängelrüge erhebt (Ziffer VI. 3).
6. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße der Lieferung sind, vorbehaltlich eines anderweitigen Nachweises, die von uns vor Bereitstellung zum Versand ermittelten Werte maßgebend.
7. Lagermäßig geführte und in der Liste ausgewiesene kleinste Verpackungseinheiten können nicht angebrochen werden. Bei Bestellung abweichender Stückzahlen gilt die Lieferung der nächstliegenden Verpackungseinheit als vereinbart.
8. Mehrwegverpackungen werden leihweise gestellt, wobei wir uns vorbehalten, den Kunden mit einer Pfandgebühr zu belasten. Sie bleiben unser Eigentum und sind uns innerhalb von 60 Tagen nach Zugang frachtfrei zurückzusenden. Anderenfalls sind wir berechtigt, den Neupreis in Rechnung zu stellen. Das gleiche gilt bei der Rücksendung unbrauchbarer oder beschädigter Mehrwegverpackungen, es sei denn, der Kunde weist nach, daß die Unbrauchbarkeit oder Beschädigung bereits bei Anlieferung vorlag.
9. Soweit der Kunde die Entsorgung nicht selbst ordnungsgemäß vornimmt, hat er uns Verpackungen sortiert, gebündelt, höchstens in dem der von uns gelieferten Verpackung entsprechenden Umfang und mit einer Vorankündigungsfrist von 7 Tagen zurückzugeben. Die Rückgabe hat innerhalb unserer Geschäftszeiten an die von uns benannte Anlieferstelle zu erfolgen. Soweit es sich um Transportverpackungen handelt, trägt der Kunde die Kosten der Rückgabe. Anderenfalls sind wir berechtigt, die Annahme von Verpackungen zu verweigern.
10. Bei Lieferungen in Staaten der Europäischen Union ist der Kunde verpflichtet, uns seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer bei der Auftragserteilung schriftlich mitzuteilen. Für die Richtigkeit der Angaben ist allein der Kunde verantwortlich. Im Falle der Verletzung dieser Mitteilungspflicht hat der Kunde den uns daraus entstehenden Schaden zu ersetzen und uns von Ansprüchen Dritter freizustellen. Der Kunde ist in gleicher Weise verpflichtet, uns bei Lieferungen ab Lager die erforderlichen Bestätigungen über den Transport und Endverbleib der Ware zur Verfügung zu stellen.

IV. Rahmen-, Abruf- und Globalaufträge

1. Bei Rahmen- oder Abrufaufträgen ist der Kunde zur Abnahme der vereinbarten Gesamtmenge zu den vereinbarten Bedingungen verpflichtet, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart.
2. Abruf und Spezifikation einzelner Teillieferungen sind in möglichst gleichmäßigen Zeiträumen und Mengen so rechtzeitig vorzunehmen, daß eine ordnungsgemäße Lieferung innerhalb der vorgesehenen Frist möglich ist.
3. Ziffer III. 4 bleibt unberührt.
4. Wenn bei Vertragsschluß eine genaue Bestellmenge nicht festgelegt wird (Globalauftrag), so hat uns der Kunde gleichwohl eine Mengenobergrenze schriftlich mitzuteilen, die Grundlage unserer Kalkulation sein soll. Nimmt der Kunde weniger als 90% der Mengenobergrenze ab, so sind wir berechtigt, dem Kunden die Differenzmenge zu 90% zum vereinbarten Preis in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Kunde weist einen geringeren Ausfall nach.
5. Im Rahmen von Globalaufträgen sind wir zur Lieferung nur verpflichtet, soweit dies gemäß Ziffer I. 3 gesondert vereinbart wurde. Falls der Globalauftrag nach Überschreitung der Mengenobergrenze fortgesetzt wird, so sind wir berechtigt, die ursprünglich vereinbarten Preise entsprechend den uns zusätzlich entstehenden Kosten angemessen anzupassen.

V. Preise und Zahlungen

1. Unsere Preise sind Nettopreise. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart schließen sie die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer, Zölle, Abgaben, Transport, Verpackung und Versicherung nicht ein.
2. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind die Preise innerhalb eines Zeitraums von 3 Monaten nach dem Datum der Auftragsbestätigung (I. 3) verbindlich. Danach sind wir berechtigt, bei uns anfallende Kostensteigerungen in angemessenem Umfang entsprechend den aktuellen Preislisten dem Kunden zusätzlich in Rechnung zu stellen.
3. Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserteilung ohne jeden Abzug fällig. Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für uns kosten- und spesenfrei angenommen.
4. Haben wir mehrere offene Forderungen gegen den Kunden, so wird durch Zahlungen des Kunden immer die ältere Forderung getilgt.
5. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir - nach unserer Wahl - berechtigt, Zinsen in Höhe von 4% über dem jeweiligen Basiszinsatz im Sinne von § 1 Diskontsatz- Überleitungsgesetz oder Ersatz des genau bezifferten, uns aus dem Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. § 353 HGB bleibt unberührt.
6. Ein Recht zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegen unsere Forderungen steht dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
7. Wir sind berechtigt, nicht nur mit eigenen Forderungen, sondern auch mit Forderungen verbundener Unternehmen gegen Forderungen des Kunden aufzurechnen.
8. Alle Stundungen, gleichgültig ob sie ausdrücklich oder stillschweigend durch Hereinnahme eines Schecks oder Wechsels vereinbart wurden, werden bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Wechseloder Scheckprotest hinfällig. Wenn sich die Vermögensverhältnisse des Kunden nach Vertragsschluß wesentlich verschlechtern, wenn uns eine zuvor eingetretene Verschlechterung erst nach Vertragsschluß bekannt wird sowie bei Nichteinhaltung von Zahlungsterminen aus demselben rechtlichen Verhältnis (alle Ansprüche innerhalb einer ständigen Geschäftsverbindung) sind wir berechtigt, ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung durchzuführen.
9. Bei Zahlungsverzug und fruchtlosem Verstreichen einer angemessen gesetzten Nachfrist sowie bei Erfüllungsverweigerung des Kunden sind wir - nach unserer Wahl - berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten, eine Schadenspauschale in Höhe von 30% des vereinbarten Auftragswertes oder Ersatz des genau bezifferten Nichterfüllungsschadens zu verlangen. Sofern wir den pauschalierten Schadensersatz geltend machen, bleibt dem Kunden der Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.

VI. Gewährleistung und Wareneingangskontrolle

1. Wir leisten im Rahmen der folgenden Bestimmungen Gewähr dafür, daß die gelieferten Gegenstände und die erbrachten Leistungen zum Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung nicht mit Mängeln behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mehr als nur unerheblich mindern und etwa zugesicherte Eigenschaften vorhanden sind. Für Verschleiß aufgrund normalen Gebrauchs, und Mängel, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Lagerung oder Verarbeitung sowie durch Nichtbeachtung der Hersteller-, Montage- oder Bedienungsanweisung verursacht wurden, leisten wir keine Gewähr. Das Gewährleistungsrecht erlischt bei Eingriffen oder sonstigen Manipulationen durch den Kunden oder von ihm beauftragte Dritte.
2. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind alle Angaben über unsere Produkte, insbesondere die in unseren Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Maßund Leistungsangaben, keine zugesicherten Eigenschaften, sondern nur Beschreibungen oder Kennzeichnungen. Entsprechendes gilt bei der Lieferung von Mustern oder Proben.
3. Der Kunde hat die Ware, auch wenn zuvor Muster oder Proben überlassen worden waren, unverzüglich nach Anlieferung zu untersuchen und uns dabei erkannte Mängel oder Mengenabweichungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mängel oder Mengenabweichungen, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht bei Anlieferung entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen.
Anderenfalls gilt die Ware als genehmigt. Bereits bei Anlieferung erkennbare Mängel sind zusätzlich gegenüber der anliefernden Person auf den Frachtpapieren genau zu bezeichnen.
4. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Abholung der Ware durch den Kunden, spätestens mit der Anlieferung bei ihm. Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate.
5. Wir leisten - nach unserer Wahl - Gewähr in Form von Nachbesserung oder Ersatzlieferung der fehlerhaften Gegenstände und übernehmen die zu diesem Zweck anfallenden Kosten (Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten). Soweit die Aufwendungen sich dadurch erhöhen, daß die Gegenstände nach der Lieferung an einen anderen Ort als die gewerbliche Niederlassung des Kunden verbracht worden sind, trägt dieser die Mehrkosten, es sei denn, das Verbringen entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Der Kunde hat uns die unverzügliche Nachbesserung zu ermöglichen und uns die beanstandete Ware hierzu, soweit erforderlich, zur Besichtigung und Bearbeitung zur Verfügung zu stellen. Die Rücksendung der fehlerhaften Gegenstände erfolgt erst nach Aufforderung durch uns. Die durch unberechtigte Mängelrügen entstehenden Kosten trägt ausschließlich der Kunde.
6. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist der Kunde berechtigt, Herabsetzung der Vergütung zu verlangen. Soweit in diesen Verkaufsund Lieferbedingungen nicht anderes bestimmt ist und aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht zwingend gehaftet wird, sind weitergehende Ansprüche des Kunden - insbesondere Ansprüche auf Ersatz von unmittelbaren oder mittelbaren Schäden ? ausgeschlossen.
7. Mängel berechtigen den Kunden zur Zurückhaltung von Zahlungen nur, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind und soweit der zurückbehaltene Betrag in einem angemessenen Verhältnis zu dem Mangel steht.
8. Die Verwendung der gelieferten Gegenstände liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden. Anwendungstechnische Ratschläge, Auskünfte und Beratungen sind unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

VII. Eigentumsvorbehalt

1. Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen sowie den aus ihrer Be- oder Verarbeitung entstehenden Sachen bis zur Erfüllung aller uns künftig gegen den Besteller zustehenden Ansprüche - auch soweit diese erst nach Abschluß dieses Vertrages begründet werden - vor. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der uns zustehenden Saldoforderungen.
2. Eine Be- oder Verarbeitung ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb gestattet und wird von dem Kunden für uns vorgenommen, ohne daß uns hieraus Verpflichtungen erwachsen. Erfolgt eine Verarbeitung mit anderen, ebenfalls unter verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkten, so erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen im Verhältnis des zwischen dem Kunden und uns vereinbarten Bruttokaufpreises zu dem entsprechenden Kaufpreis der anderen Produkte. Seine durch eine etwaige Verbindung, Vermischung oder Vermengung unserer Produkte mit anderen Sachen entstehenden Miteigentumsanteile überträgt uns der Kunde schon jetzt. Der Kunde wird die in unserem Allein- oder Miteigentum stehenden Sachen (Vorbehaltsprodukte) als Verwahrer für uns mit kaufmännischer Sorgfalt besitzen. Schließt er Versicherungen für die Vorbehaltsprodukte ab, so tritt er seine Ansprüche aus dem jeweiligen Versicherungsvertrag schon jetzt im Verhältnis unseres (Mit)- Eigentumsanteils zu allen (Mit)-Eigentumsanteilen an dem betreffenden Vorbehaltsprodukt an uns ab.
3. Der Kunde ist - vorbehaltlich des folgenden Satzes - nicht befugt, die Vorbehaltsprodukte zur Sicherung zu übereignen, zu verpfänden oder sonst über sie zu verfügen. Eine Veräußerung ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet und nur, wenn sichergestellt ist, daß die daraus entstehenden Forderungen auf uns übergehen. Die ihm aus der Veräußerung oder einem sonstigen, die Vorbehaltsprodukte betreffenden Rechtsgrund zustehenden Forderungen tritt der Kunde schon jetzt als Sicherheit an uns ab; veräußert er die Vorbehaltsprodukte nach Be- oder Verarbeitung oder nach Verbindung, Vermischung oder Vermengung mit anderen Produkten, oder zusammen mit anderen Produkten, so gilt die Forderungsabtretung nur in Höhe des Teils vereinbart, der dem zwischen dem Kunden und uns vereinbarten Bruttokaufpreis zuzüglich einer Sicherheitsmarge von 50% dieses Preises entspricht. Falls die abgetretene Forderung in eine laufende Rechnung gestellt ist, so tritt der Kunde schon jetzt einen Teil seines jeweiligen Saldoanspruchs einschließlich des Schlußsaldos in Höhe der Forderung an uns ab. Der Kunde ist ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen. Wir können diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsprodukte jederzeit widerrufen, wenn der Kunde seine Verpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt.
4. Der Kunde ist verpflichtet, uns jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte und über die an uns abgetretenen Ansprüche zu erteilen. Auf unser Verlangen hat der Kunde die Abtretung den Schuldnern anzuzeigen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte und abgetretene Forderungen hat uns der Kunde sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen anzuzeigen.
Er wird sogleich den Dritten auf unseren verlängerten Eigentumsvorbehalt hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe trägt der Kunde.
5. Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen nach Ziffer 1 nachhaltig um mehr als 50%, so werden wir die Sicherheiten auf Verlangen des Kunden nach unserer Auswahl entsprechend freigeben.
6. Kommt der Kunde mit seinen Verpflichtungen uns gegenüber in Verzug, so können wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - die Vorbehaltsprodukte zurücknehmen und diese und die abgetretenen Forderungen zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Kunden anderweitig verwerten. In diesem Fall wird der Kunde uns oder unseren Beauftragten sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben. Unser Herausgabeverlangen oder eine Pfändung gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. 7. Wir sind berechtigt, die Vorbehaltsprodukte auf Kosten des Kunden bis zum Übergang des Eigentums auf ihn angemessen zu versichern, wenn nicht der Kunde entsprechende Versicherungen abgeschlossen und uns unter Vorlage des Versicherungsscheins angezeigt hat.
8. Liefern wir in Staaten, in denen der Eigentumsvorbehalt nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Kunde verpflichtet, uns unverzüglich wirtschaftlich möglichst gleichwertige Sicherungsrechte zu bestellen.

VIII. Abtretungsverbot

Die Abtretung sämtlicher Ansprüche des Kunden gegen uns an Dritte bedarf zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen Zustimmung.

IX. Haftung

1. Für Schäden des Kunden haften wir nur, soweit uns oder unseren Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Darüber hinaus haften wir bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren Erfüllung der Kunde in besonderem Maße vertrauen darf, auch in Fällen leichter Fahrlässigkeit.
2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit solcher Erfüllungsgehilfen, die keine leitenden Angestellten sind, haften wir nur in Höhe des typischerweise, unter Berücksichtigung aller maßgeblichen und erkennbaren Umstände voraussehbaren Schadens.
3. Diese Haftungsbeschränkung erfaßt alle Schadensersatzansprüche, unabhängig davon, auf welchem Rechtsgrund sie beruhen. Sie erfaßt jedoch nicht die durch das Fehlen ausdrücklich zugesicherter Eigenschaften entstehenden Schäden und solche Mangelfolgeschäden, gegen die die zugesicherte Eigenschaft den Kunden gerade absichern sollte.
4. Diese Haftungsbegrenzung wirkt auch zugunsten unserer Mitarbeiter.
5. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

X. Salvatorische Klausel

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Etwaige unwirksame Bestimmungen werden die Vertragsparteien durch solche ersetzen, die ihrem wirtschaftlichen Zweck nach den unwirksamen am nächsten kommen.

XI. Rechtswahl und Gerichtsstand

1. Beziehungen zwischen dem Kunden und uns unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des Internationalen Kaufrechts (CISG).
2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist unser Sitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden an seinem Sitz zu verklagen.

XII. Datenverarbeitung

Der Kunde ist mit der Speicherung und Verarbeitung der Daten, die wir aufgrund der Geschäftsbeziehung mit ihm erhalten, einverstanden.




Our customers